امامزاده قاسم بابل

بناى تاريخى امام‌زاده قاسم در آستانهٔ‌ بابل، به قرن نهم هجرى قمرى تعلق دارد. اين بقعه که مدفن امام‌زاده قاسم، ‌ فرزند حضرت موسى کاظم (ع) است به بقعهٔ آستانه مشهور است. داخل صحن بقعه دو صندوق نفيس چوبى قرار دارد که صندوق اصلى آن به تاريخ ۸۸۸ هجرى قمرى مربوط است و به دست استاد احمد نجار ساروى ساخته شده است.  این بقعه 8 ضلعی می باشد و دارای در ورودی منب کاری زیبا می باشد که در سال 870 هجری قمری به دست استاد نجار ساخته شده است .
 


Monument of Imamzadeh Ghasem
The Monument of Imamzadeh Ghasem is the tomb of Ghasem, one of the sons of Imam Mosa Kazem, the seventh Imam of Shiite Muslims. The monument, known as Astaneh, is located in Babol city, in Mazandaran Province, North of Iran. The monument dates back to more than five centuries ago. There are two precious unique wooden boxes inside the shrine of the monument made by Ostad Ahmad, the carpenter, more than five centuries ago. The monument is an octagon building with two gates. The doors are in woodcarving works dating back to five centuries ago as well.
 

Loading the player...