جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

65 میلیون و 84 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد - نمایش محتوای خبر

 

 

65 میلیون و 84 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد

'ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ری' در گزارشی به ایرنا افزود : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن هفته ارزش ریالی سهم خریداری شده 98 میلیارد ری‍‍ال و ارزش فروش سهام 73 میلیارد ریال بود.

وی گفت : از م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام شده تالار بورس مازندران از ابتدای سال جاری تا کنون به بیش از سه هزارو 106 میلیارد ریال رسیده است .

وی متوسط ارزش معاملات روزانه را 32 میلیارد ریال در تالار بورس مازندران عنوان کرد.

م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران افزود : ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران در هفته جاری ش‍‍اه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران برای خرید سهام شرکت های ایران خودرو ، صنایع آذر آب ، سرمایه گذاری خوارزمی ، سیمان شمال و سرمایه گذاری صنعت نفت بود.

جعفری ادامه داد : 57 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 43 درصد مربوط به فروش سهام بوده است .

وی ادامه داد : شاخص قیمت نیز با یک هزار و 341 واحد کاهش نسبت به هفته قبل به 75 هزار و 248 واحد رسید.

{jcomments off}