جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

39 میلیون و 911 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد - نمایش محتوای خبر

 

 

39 میلیون و 911 هزار س‍‍ه‍م در تالار بورس مازندران معامله شد

'ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ری' در گزارشی به ایرنا افزود : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن هفته ارزش ریالی سهم خریداری شده 43 میلیارد ری‍‍ال و ارزش فروش سهام 63 میلیارد ریال بود.

وی گفت : از م‍ج‍م‍وع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام شده تالار بورس مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از سه هزارو 872 میلیارد ریال رسیده است .

وی متوسط ارزش معاملات روزانه را 35 میلیارد ریال در تالار بورس مازندران عنوان کرد.

م‍دی‍ر ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران افزود : ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ای م‍‍ازن‍دران در هفته جاری ش‍‍اه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذاران برای خرید سهام شرکت های گروه بهمن ، بیسکویت گرجی ، محور سازان ایران خودرو ، سرمایه گذاری غدیر و حق تقدم شرکت بیکوست گرجی بود.

جعفری ادامه داد : 41 درصد از کل سهام مبادله شده در این هفته مربوط به خرید و 59 درصد مربوط به فروش سهام بوده است .

وی ادامه داد : شاخص قیمت نیز با یک هزار و 548 واحد کاهش نسبت به هفته قبل به 69 هزار و 495 واحد رسید.

{jcomments off}