گیاه زامیفولیا

زادگاه این گیاه همیشه سبز و کم توقع، شرق آفریقاست و از این رو نام جواهر زنگبار نیز به آن داده شده است. ارتفاع معمول آن ۹۰-۶۰ سانتیمتر است و برگ های جذاب آن دلیل نگهداری این گیاه در آپارتمان است.
زامیفولیا دارای ریزوم هایی(ساقه های زیرزمینی) متراکم و غده ای شکل است و رشد ریزوم ها در خاک موجب تولید برگ های جدید در بالای خاک می شود.
برگ های گیاه در واقع یک محور ساقه ای شکل است که ۸-۶ جفت برگچه در دو سوی آن روییده است. برگچه ها ۱۵-۷ سانتیمتر طول دارند و تخم مرغی شکل و براق هستند.
گل ها بر گیاه بالغ زامیفولیا ظاهر می شوند. گل زامیفولیا از گل های ریز و پر تعداد شیری رنگ بر گل آذین سنبله ای محصور در برگواره (اسپات) سبز رنگ غلاف مانند تشکیل می شود.
**تمام قسمت های این گیاه در صورت مصرف سمی است.
نیازمندی های محیطی
خاک:
به خاکی سبک با زهکش عالی نیاز دارد. ترکیب خاکی از خاک معمولی+خاک برگ(کوکوپیت)+پرلایت(شن) برای آن مناسب است. می توان هر دو ماه یکبار در فصل رشد آن را تغذیه مصنوعی کرد. استفاده از کود ۲۰-۲۰-۲۰ با نصف غلظت برای آن مناسب است.
در صورتی که ریشه های گیاه از منافذ کف گلدان بیرون زد، گلدان آن را با یک سایز بزرگ تر تعویض کنید. بهترین زمان تعویض گلدان اوایل فصل بهار است.
آبیاری:
این گیاه نسبت به کم آبی مقاومت بیشتری دارد تا آبیاری بیش از اندازه. میزان نیاز به آبیاری آن در حد متوسط است و آبیاری دوباره زمانی انجام می شود که ۵ سانتیمتر از خاک رویی، رطوبت خود را از دست داده باشد. ساقه های زیرزمینی(ریزوم) های این گیاه نسبت به خاک غرقابی حساس است و می پوسد. در طی فصل زمستان اهمیت عدم رطوبت زیاد در پای ریشه ها بیشتر است.
نور:
ایده آل آن مکانی با نور متوسط است. با این حال جزء گیاهان آپارتمانی است که با نور کم محیط هم سازگار می شود و برای آپارتمان هایی که نور کم دارد گزینه فوق العاده مناسبی است.
دما:
دامنه دمایی برای رشد گیاه ۳۲-۲۴ درجه است و در فصل سرد نباید دمای محیط نگهداری آن به زیر ۱۶ درجه برسد.
تکثیر:
متداول ترین راه تکثیر تقسیم ریزوم های آن است. هنگام تعویض گلدان گیاهان متراکم، توده های ریزوم گیاه را از هم جدا کرده و هر قسمت را در گلدانی جداگانه می کارند.
با قلمه برگ هم می توان گیاهان جدید بدست آورد. هر چند این روش بسیار زمان بر است و به صبر زیادی نیاز دارد.

 


Zamyfvlya plant
This plant is native evergreen and light, East Africa, and hence it is also called the Jewel of Zanzibar. Usually it is the height of 90-60 cm and leaves it attractive for keeping the plant in the apartment.
Zamyfvlya a rhizome that (underground stem) is dense and tumor formation and growth of new leaves at the top of the rhizome in the soil causes the soil.
Plant leaves on a stem axis is shaped leaflets 8-6 pairs on both sides of it is grown. 15-7 cm long, oval leaflets are shiny.
The flowers appear on Zamyfvlya mature plant. Zamyfvlya flowers and small flowers on the inflorescence, surrounded by numerous milky Brgvarh (SPOT) green pod-like forms.
** All parts of this plant are poisonous if consumed.
Environmental requirements
Soil:
To-earth style with excellent drainage needs. Rare combination of conventional soil + peat (cocopeat) + perlite sand is suitable for it. Can be fed every two months during the growing season it was artificial. 20-20-20 fertilizer at half the dose is appropriate for its use.
If the plant roots ran out of the pores of the vase, pot replace it with a larger size. Early spring is the best time to replace the pot.
Watering:
It is more resistant to dehydration and excessive watering. The need for irrigation and watering it again when done moderately to 5 cm of the soil surface, moisture is lost. Underground stems (rhizomes) of the plant is sensitive to soil waterlogging and rot. During the winter, the lack of moisture at the root of much more.
Light:
Its location is ideal for medium to light.
Temperature:
Temperature range for growth is 32-24 ° C in the cold season temperature should be kept below 16 ° C.
Reproduction:
The most common way is to multiply by dividing rhizomes. When replacing dense pot plants, rhizome mass separated and each part in a separate pot plant.
New plants can be obtained by leaf cuttings. Although this method is very time consuming and requires a lot of patience.
 

Loading the player...
تازه ها