جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

گفتِ عالِم به گوشِ جان بشنو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

گفتِ عالِم به گوشِ جان بشنو

جوان دانشمندی به پدرخود گفت هیچکدام از حرفهای واعظان که با شور وحال بالای منبر می زنند در من اثر نمی کند چون خودشون به گفته های خود عمل نمی کنند پدر پاسخ داد پسرم به صرف این فکر نادرست نباید از نصیحت علما روی بگردونی تو به اینکه فلان دانشمند به علم خود عمل نمی کند کارنداشته باش فقط ازعلم اون استفاده کن درمجلس پند و اندرز با نیت پاک شرکت نکنی نمی توانی بهره ایی ببریی گفتِ عالِم به گوشِ جان بشنو وَر نَمانَد به گُفتنش کِردار باطِل است آنچه مُدَّعی گوید : خُفته را خُفته کیْ کُنَد بیدار ؟ مَرد باید که گیرد اندَر گوش وَر نبشته ست پَند بر دیوارتازه ها