نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش کامل ایستگاههای دیجیتال شده رادیو

گزارش کامل ایستگاههای دیجیتال شده رادیو


ردیف شهرستان ایستگاه ts2 ts1 قدرت تاریخ نصب و راه اندازی آزمایشی  تاریخ افتتاح رسمی  جمعیت تحت پوشش مناطق تحت پوشش 
1 نور سوردار 24 42 TS1.2KW TS1.3KW 1390/5/20 1390/7/23 1740000 شرق مازندران.از رویان تا بهشهر 
2 چالوس نمک آبرود  43 49 TS1.1KW TS2.1KW 1390/6/15 1390/8/2 342000 غرب مازندران 
3 چالوس مرزن آباد  65 59 10W 1391/7/15 1391/8/15 16500 مرزن آباد-دهنه دوآب-میچکار-متکارودبار-سیدگلامسر-پردنگون 
4 نور بلده 65 59 10W 1391/9/13 1392/2/17 1000 بلده 
5 ساری کیاسر 38 32 50w 1391/10/17 1392/2/3 3000 شهر کیاسر-کنیم-وری-ترکام-قسمت هایی از -چالو-گلباغ -سنور- ادرو- مترلیدره-گلجاری 
6 چالوس کلاردشت  32 26 50W 1392/10/7 1392/11/20 15000 کلاردشت-روستای کجور-بسطام-حیرت-آل دره-پی -حسن کیف -قلعه-تبرسو-کلنه علیا-گویتر-بنفشه ده-سنگ سرک-کوهپر-کردیچال-عثمان کلا  
7 نوشهر تپه  58 52 50W 1392/7/28 افتتاح نشده است 300000 نوشهر و چالوس-هچیرود-چیلک-چلندر-تا پارک سیسنگان  
8 بهشهر 50 46 100W 1391/10/25 1392/2/10 15000 شهر بهشهر 
9 سوادکوه اساس  28 48 50W 1392/5/2 1392/6/7 5000 پل سفید-اساس-آزادمهر--بخشی از زیر آب 
10 رامسر مارکوه 29 23 100W 1393/3/10 1393/10/18 68000 شهر رامسر- شهر نشتارود- شهر تنکابن- روستاهای حومه-نیماک 
11 سوادکوه شیرگاه 37 34 10W 1393/4/26 1393/7/26 8200 شیرگاه-نارنج بن و حومه 
12 سوادکوه آلاشت 28 22 50W 1393/3/31 1393/7/26 1000 الاشت-لیند-لفورک-امامزاده حسن 
13 سوادکوه ورسک  28 22 10W 1393/2/23 1393/7/26 1100  ورسک و حومه  
14 ساری ایول 34 37 10W 1393/7/1 1394/03/20 1500 ایول-کلکنار 
15 ساری مرگاب 29 23 50W 1393/10/07 1394/03/20 6000 فریم شهر(مرکز بخش)-حدود 47-53 روستای منطقه دودانگه 
16 نکا اومال 34 37 10w 1393/12/27 1394/03/20 2300 قلعه سر.اومال.بریجان.ولیجن محله.بخشی از نکا 
17 نوشهر پول 65 59 10w 1393/10/16 1394/03/20 2800 .شهر پول .استانکرود.لرگان.خوشل.کوهپرعلیا.کوهپرسفلا.کینج.نیم ور.ویسر 
18 تنکابن شانه تراش 65 59 50W 1393/11/7 1394/03/20 1400 نرس-شانه تراش-امام زاده قاسم.کلشیم.عسل محله.هلوکله.بالااشتوج.پایین اشتوج.گلستان محله.چاره سر.میانکوه سادات.اشکور محله.پلطداربن 
19 آمل چلاو 21  50W 1393/4/10 افتتاح نشده است 4700 چلاو.سنگچال.گنکرجکلا.زرخونی.نجارکلا.پاشاکلا 
20 ساری لارما 53 47 100w 1394/02/28 1394/03/20 15000 افراچال-شهرک آب و سد شهید رجایی-میدانک-ورکی-واستان-آقا مشهد-تاکام-ریگ چشمه-نوده-ورند-علمدارمحله-روشنکوه-سادات محله-چاچکام-قسمتهایی از جنوب ساری 
21 بهشهر متکازین 60  50W 1394/4/28 افتتاح نشده است 4000 پارم-اوارد-نیالا-یخ کش-پجیم-پجت-رمدان-پارسا-گرنام-کیاسر 
22 رامسر گلین 30 24 100w 1394/06/10 افتتاح نشده است  منطقه جنت رودبار - گلین - اکراسر-درهدم - نمک دره (جمعا 30 روستا) 
جمعیت پوشش استان     2898000  درصد پوشش استان  92.30 % شهریور 94 جمعیت استان     314062

 

                                                                                                                      

فرکانس                                          

صدا ( Radio )

FM

استاني

۹۴ ( MHz )

شبکه جوان

۸۸/۵

شبکه ورزش

۹۲/۵

شبکه معارف

۹۶/۵

شبکه عربي

۹۹/۱

شبکه پيام

۱۰۴/۵

شبکه ورزش

۹۲/۵

                                                                                                                                         

FM

سراسري راديو ايران

۹۰/۵ ( MHz )

سراسري قرآن

۱۰۰/۵

سراسري فرهنگ

۱۰۶/۵