کارخانه زباله پوچ کنی

راز کارخانه زباله پوچ کنی . پرده از یک واقعیتی که پنهان شده بود . تسمه نقاله در حال حرکت خالی از کارخانه بیرون می آمد یک دروغ بود و واقعیت اصلی پشت کوه زیبا پنهان شده بود برای اینکه زباله ها تا کارخانه حمل می شد و این زباله از طرف کارخانه به طرف دیگر کارخانه حمل می شد تا کسی متوجه ناکارآمد بودن کارخانه نشود به این صورت بود که مسببین این کارخانه پول زیادی به جیب زدند و متاسفانه محیط زیست را هم نابود می کنند پس این کارخانه یک دروغ بود .

 

Empty your trash plant
The plants, empty the garbage out. Curtain of a reality that was hidden.
 

Loading the player...
تازه ها