رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

پرورش ماهی قزل آلا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

پرورش ماهی قزل آلا

شرایط پرورش ماهی قزل آلا
1ـ کمیت آب: آب محیط زندگی ماهی بوده ومهمترین نقش را درتولیدماهی قزل آلا به عهده دارد. برای تولید هریک تن ماهی قزل آلا به 5الی7 لیتر آب درثانیه نیاز است.
2ـ کیفیت آب: باهرآبی که قابل استفاده برای زراعت باشد،میتوان به تولیدماهی قزل آلا اقدام کرد.البته هرچه کیفیت آب بهترباشد،همانند کشاورزی راندمان تولید ماهی قزل آلا هم بهترخواهدبود.
3ـ شوری آب: ماهی قزل آلا درآبهای شیرین وشور قابل پرورش میباشد.این ماهی درشوری آب کمتراز 5گرم درلیتر به نحو احسن پرورش می یابد.
4ـ درجه حرارت آب: رشد ماهی قزل آلا در دمای بین 6تا 20 درجه سانتیگراد انجام میگیرد.درجه حرارت مناسب برای پرورش ماهی قزل الا 18-12 درجه سانتیگراد است.بهترین میزان تغذیه ورشد این ماهی در دمای 17-12 درجه سانتیگراد است.
5ـ اکسیژن محلول: میزان مناسب اکسیژن محلول درآب استخر،برای پرورش ماهی قزل آلا باید در حدود 12-8 میلی گرم درلیتر بوده ونباید کمتراز 5میلی گرم باشد.
): غلظت یون هیدروژن درآب، اسیدیته نام دارد.PH6ـ غلظت یون هیدروژن(
PHبرای پرورش ماهی قزل آلا،خنثی یاهمان 7میباشد.محدوده مناسب  PHبهترین
بین 8-6.5 است.
7ـ اثرنور: تابش شدیدو طولانی مدت نورآفتاب به استخرها،
موجب آفتاب سوختگی پوست ظریف ماهیان، خصوصا بچه ماهیان قزل آلا درمناطق کوهستانی ومرتفع شده، آلودگی قارچی زا درپی خواهد داشت.
افزایش عمق آب استخرها درحدود 1.5-1 متر ونصب سایبان درقسمت کوچکی ازاستخر ذخیره ترجیحا درمحل غذادهی برای بچه ماهیان زیر 5گرم ودر اوایل دوره پرورش توصیه میگردد.
8ـ مواد معلق جامد وکدورت آب: ماهی قزل آلا به آب شفاف وتمیز نیاز دارد. افزایش مواد جامد معلق ، نظیر مواد دفعی ماهی و جلبک های معلق در آب یا گل آلودگی آب ورودی استخر، باعث افزایش کدورت آب میشود.این امر ضمن کاهش میزان اکسیژن محلول درآب و افزایش تولید گازهای مضر از قبیل آمونیاک و
تحریک مکانیکی آبشش ها، باکاهش وسعت دید ماهی همراه بوده، غذاگیریH2S  ماهیان رامختل کرده وافزایش پرت غذا هنگام غذادهی را بدنبال دارد.کدورت بحرانی آب استخر پرورش ماهی قزل آلا معادل یا کمتراز 0.5 متری عمق آب استخر بایستی قابل مشاهده باشد.تازه ها