پخت نان

چگونگی پخت نان در مازندران: زنان روستا نشین با هر بار روشن کردن تنور یا تندیر دست کم مصرف نان یک هفته شان را تدارک می بینند مایع خمیر که او میز نام دارد داخل تشت چوبی به نام لاک میریزند و با پشت دست مالش می دهند و دست آخر در وسط جمعش می کنند وبا دست فشارش می دهند و پارچه را رویش می کشند خمیر ساعتی باید بماند تا ور بیاید بعد کمی از خمیر را برداشته و چانه می گیرند این چانه ها را بن می نامند بن ها را دور لاک می چینند و پارچه را دوباره رویش می کشند مردم معتقدند نباید به بن ها دست زد چون ...
تازه ها