رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

همزمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

همزمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

و متنوع ترین نهادهای مردمی که در متن جامعه باقی می ماند و بیشترین حد دسترسی مردم را به خود اختصاص می دهند بسیار اهمیت دارند.

 

the simultaneous holding of presidental elections and city councilتازه ها