رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

هلال امید - نمایش محتوای صدا

 

 

هلال امید

ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭت فزآﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩمی ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ، ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩه می باﺷﺪ. ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺭ محيط فيزﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻏﻢﺍﻧﮕﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻭ ﻳﺎ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻛﻠﻲ ﺍﺳﺖ و با ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲﻫﺎﻯ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ از خساﺭﺕ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻛﺎﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎی بزرگی چون هلال احمر با افزایش میزان آمادگی در ﺭﻭﻳﺎﺭﻭيي با ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎ، در برخورد با آن، آسیب¬های ناشی از بحران را به حداقل می رسانند.

هلال احمر وظيفه كمك رساني به افراد آسيبديده از حوادث طبيعي و ساخته دست بشر را در سطح جهان برعهده دارد. این برنامه با دعوت از مسولان هلال احمر تلاش دارد تا به تبیین عملکرد و وظایف این ارگان بپردازد.

گفتار مجری،موسیقی،بحثهای کارشناسی از سایر بخشهای این برنامه می باشد.

سایر عوامل برنامه عبارتند از:

گوینده:فاطمه محمد نژاد

صدابردار:علی احمد پور

گزارشگر:محمد محمد خانیپربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو