نعش

این بازی در شبهای عروسی و حنابندان انجام می گیرد. حاضرین در جلسه ، که مدعوین این شبهایند دور هم و در اتاق نشسته اند ، آنگاه یک نفر از جایش بلند می شود و در وسط اتاق و به رو دراز می کشد ، بعد یک پایش را روی پای دیگر قرار می دهد و دو دستش را زیر سرش می گذارد. سپس ، کسی که باید نعش بلند کند ، بر می خیزد و در وسط اتاق و بر بالای سر نعش می ایستد و با دو دست به کمر او می چسبد و او را از زمین می کَنَد. سپس او را تا به روی سینه اش می آورد، و از بالای سر و شانه اش، می گذارند ، و در هوا رهایش می کند.

 

Na'sh
Na'sh (corpse) is played at the eve of wedding. Players sit at a room and amongst them a person lies down on the floor on his back. Then he put one foot on another and clinches his hands under his head. A player among the players stands up to raise the corpse. He should raise him by his hands around his back and take him up to his chest level and put him on his shoulders. If the player managed to move the corpse this way, he will be the winner.

تازه ها