جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

مقررات مربوط به بیمه حوادث رانندگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مقررات مربوط به بیمه حوادث رانندگی

و چون با عنوان اتومبیل مطرح می شود پس خسارتهایی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آنها وارد می نمایند ، بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.
منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.
منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
" بیمه شخص ثالث و سرنشین "
طبق ماده 1 قانون شخص ثالث همه کسانی که اقدام به رانندگی می نمایند ملزم به خرید بیمه نامه شخص ثالث می باشند.
انواع پوششهای بیمه شخص ثالث :
  در این نوع بیمه نامه 2 نوع خسارت جبران می شود.
الف) خسارتهای وارد به اموال افراد ثالث که خسارت مالی نامیده می شود و جبران کننده خسارت وارده به وسائل منقول و غیرمنقولی است که با اتومبیلی بیمه شده برخورد نموده و آسیب دیده است. بطور کلی منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
ب‌) خسارتهای وارد به جان افراد ثالث که خسارت جانی یا بدنی نامیده می شود و شامل فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه با مورد بیمه می باشد. و بطور دقیق تر منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.
پس بیمه نامه شخص ثالث دارای دو پوشش مالی و جانی است که جبران این خسارتها حداکثر مطابق تعهدات ذکر شده در بیمه نامه از سوی شرکت بیمه قابل جبران می باشد.
1 : طبق مقررات اعلام شده از سوی قوه قضائیه و مصوبات شورای عالی بیمه تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث به شرح مندرج در کارت بیمه نامه پرداخت می شود .
2 : ماههای حرام عبارتند از محرم ، رجب ، ذیقعده و ذیحجه می باشد.
3 : از آنجا که برای تعیین میزان دیه ، شتر مورد محاسبه قرار می گیرد ، مقصرین حادثه در هنگام انتخاب نوع دیه بایستی شتر را که بعنوان معیار محاسبه دیه در بیمه نامه معین گردیده  انتخاب نمایند.
4 : مطابق با تبصره 1 ، در هر حادثه ممکن است سرنشینان اتومبیل بیمه شده نیز دچار حادثه شوند که تحت پوشش بیمه سرنشین قرار می گیرند و برای سهولت کار بیمه نامه سرنشین نیز همراه با بیمه نامه شخص ثالث صادر می شود و  حق بیمه آن نیز به شرح مندرج در کارت بیمه نامه دریافت می گردد.
توضیح 5 : کوپنهای بیمه : در بیمه نامه شخص ثالث ، 4 کوپن قابل برش وجود دارد که در هر حادثه هنگام استفاده از بیمه نامه یکی از کوپنها جدا شده و به شرکت بیمه تحویل می شود. شرکت بیمه نیز در پایان دوره بیمه برای تمدید بیمه نامه مشخصات بیمه نامه قبلی و کوپنهای باقیمانده آنرا ملاک عمل قرار می دهد و بر اساس میزان تعهدات و تعداد کوپنهای موجود در بیمه نامه و تخفیفات سالهای قبل نرخ و تعرفه را اعمال می نماید.
6 : نرخ حق بیمه : نرخ حق بیمه اتومبیل در بخش راهنمای خرید بیمه نامه توضیح داده شده است که طبق قانون تخفیف عدم خسارت یا جریمه تعدد خسارت ، یا جریمه نداشتن بیمه قبلی و یا تأخیر در تمدید بیمه نامه در نرخ های مصوب اعمال می گردد.تازه ها