رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

مشهد میربزرگ (مرعشی) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مشهد میربزرگ (مرعشی)

که باطرحی چهار ضلعی ساخته شده ولی ساختمان کنونی آن به قرن یازده مهجری ودوره صفوی مربوط می‌باشد. این بقعه از نظر ویژگی‌های معماری،تزئینات،کاشی‌کاری نماها و خصوصاً سر در ورودی، اهمیت تاریخی دارد.کتیبه قدیمی در زیر طاق آن وجود دارد و کاشیکاری آن منحصر به فرد در داخلبناوبیرون آن موجوداست.داشتن حوز دربالای بقعه یکی از شاهکار های آن زمان بوده است که بعضی وقت ها طلبه ها درقدیم برای خواند درس به بالای عمارت میرفتند و درس می خواندند.در زیر گنبد و شبستانهای و اتاقهای جنب تینو سر در مقبره رویجرزهای آن قطعات خشتکاشی مربوط به دوران صفویباقیمانده همچنین مقداریکمربند داخلی گنبدنمایان است.این بقعه رااسکندر شیخی پسر افراسیاب چلابیکه حکومت آمل رااز طرف تیمور عهده داربود به دشمنی اجدادی در سنه 796 قمری خراب و ویرانکرده ولی پس از فوتامیرتیمور و مراجعت بازماندگان سادات به مازندران درسال 814 قمری به همت سید قوام الدین پسر سید رضی الدین و کمک اهالی بقعه بزرگ به شکل اول ساخته شد . سپس در عهد سلاطین صفویه خصوصاً شاه عباس اول از لحاظ قرابت وعلاقه دینی بقعه مزبور با بهترین کاشیکاری و تزیینات نفیس تکمیل گردیده؛ولی به مرور ایام این بنای عظیم وشاهکار تاریخی براثرعدم مراقبت دولتهای وقت خراب شده و تمام آجرهای کاشی و اشیای نفیس موزهآن که در دودروه سلطنت طولانی سلسه مرعشی و صفویه در این بقعه عالی جمع آوری شده بود و همچنین آثار گرانبهای تجاری صندوق ضریح و غیره به وسیله عده ای از بیخردان سود جود و یهودیان به یغما رفت و جز خرابه ای بیش باقی نمانده و حتی موقوفات بقعه نیز به مرور ایام چپاول گردیده است.ولی در اواخر یک مرمت کوتاهی شده است.درباره ی نسب میر بزرگ گفته اند که او از فرزندان علیال مرعش پسر عبدالله بن محمد بن حسن بن حسین الاصغر از فرزندان امام چهارم است. قاضی نورالله شوشتری درباره علی المرعش مینویسد که, کبوتر بلند پرواز مرعش می گویند و چون به علوشان و رفعت منزلت و مکان انصاف معروف بود، بنابراین وصف او به مرعش بهجهت علوم نزلت او بوده است وهم و فرموده سادات مرعشیه به اومنتسبند و سادات عالی درجه مازندران که به تشیع مشهورنداز جمله اعقاب اویند به ویژه سلاطین قوامیه مرعشیه مازندران,نسب دقیق اورا میر قوام الدین بن سید صادق بن سیدعبدالله بن سید ابوهاشم بن سیدعلیبن سید حسن بن سید علی المرعش بن سیدعبدالله بن سید محمد الاکبرین بن سیدحسن بن سید حسین الاصغرین امام زین العابدین علیه السلام گفته اند.نوشته اند آن بزرگوار مدتی درخراسان به سلوک مشغول بوده بعد از آن به مازندران وطن خود بازگشت.این بقعه که آرامگاه میر قوام‌الدین مرعشی سرسلسله شاخه‌ای از سادات مرعشیبه نام مرعشیان تبرستان است، صندوق چوبی نفیسی داشت که در اثر آتش سوزی نابود شد و تنهاچهار چوب آن باقیمانده‌است. بر روی این چهارچوب تاریخ۱۰۳۳هجری قمری حک شده‌ است. بنای فعلی بقعه در دو طبقه احداث گردیده که با توجه به کثرت اتاق‌ها و شیوهٔ معماری، به احتمال قریب به یقین به عنوان مدرسه،خانقاه، مسجد و عمارت و غیره مورد استفاده قرار می‌گرفته است.تازه ها