مرگ بر آمریکا دیگر جز شعارهای اختصاصی ملت ایران نیست . در بسیار از کشور ها گفته می شود

مرگ بر آمریکا دیگر جز شعارهای اختصاصی ملت ایران نیست . در بسیار از کشور ها گفته می شود .

# فضای مجازی صدا و سیمای مرکز مازندران