رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

مرغنه جنگی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مرغنه جنگی

ابتدا تخم مرغ را ، از نقطه ی سر و از تَه ، به دندان های پیشین و یا به پیشانی می زنند و به این طریق متوجه محکمی یا بی پا بودن آن می گردند ، بعد می گویند سِره ، سِره. و ، جدال با سرِ تخم مرغها و ضربه زدن از نقطه ی باریک آنها یا تهِه تهِه (زدن تخم مرغها از قسمت ته آنها) آغاز می شود.

برای آنکه معلوم شود کی باید بنشیند (تخم مرغش را لای انگشتان بگیرد و فقط قسمتی را که باید طرف مقابل با تخم مرغش آنجا را بزند ، پیدا باشد) و کی باید بزند ، قرعه کشی با تخم مرغ انجام گیرد: یک نفر تخم مرغِ داخل دستش را طوری در میان مشت می گیرد که فقط قسمتی از ان پیدا باشد. اگر درست گفت و آن قسمت تخم مرغ اش نشکست و منجر به شکسته شدن تخم مرغ طرفِ مقابل اش گردید ، او باید بزند: یعنی باید طرف مقابل «بنشیند» و او با تخم مرغ خود ، تخم مرغ داخل دست طرف مقابل اش را از بالا بزند. اگر تخم مرغی، هنگام ضربه زدن ، از محل ضربه خوردن ، شکست ، آن تخم مرغ مال طرف مقابل می شود. (در بازی سَرِه سَرِه ) و اگر سروته وَ وَرِ (پهلوی) تخم مرغی شکست ، ان تخم مرغ مال بازیکن مقابل می شود. در بازیِ سرِه سرِه ، سرِه تهه ، سرِه وَره ، باید همه قسمتهای تخم مرغ شکسته شود، تا متعلق به حریف گردد.

 

 

 

 

It is the popular game for children and teenagers. It is customary to give colored eggs to the children and teenagers during the New Year vacation. Many people do egg fight as a game and enjoy their time together. The game is played this way that a person holds an egg inside his hands. The rival player beats the egg with his egg from in head-to-head or bottom-to-bottom manner. The one whose egg cracks will lose and the egg will go to the winner!

 تازه ها