مرغنه جنگی

بازی ایام عید بچه ها و نوجوانان و جوانان: بچه ها با تخم مرغ های رنگ کرده ای که به عنوان عیدی از بستگان می گیرند و یا با تخم مرغ های رنگ نشده ، با همبازی می کنند. ابتدا تخم مرغ را ، از نقطه ی سر و از تَه ، به دندان های پیشین و یا به پیشانی می زنند و به این طریق متوجه محکمی یا بی پا بودن آن می گردند ، بعد می گویند سِره ، سِره. و ، جدال با سرِ تخم مرغها و ضربه زدن از نقطه ی باریک آنها یا تهِه تهِه (زدن تخم مرغها از قسمت ته آنها) آغاز می شود. برای آنکه معلوم شود کی باید بنشیند (تخم مرغش را لای انگشتان بگیرد و فقط قسمتی را که باید طرف مقابل با تخم مرغش آنجا را بزند ، پیدا باشد) و کی باید بزند ، قرعه کشی با تخم مرغ انجام گیرد: یک نفر تخم مرغِ داخل دستش را طوری در میان مشت می گیرد که فقط قسمتی از ان پیدا باشد. اگر درست گفت و آن قسمت تخم مرغ اش نشکست و منجر به شکسته شدن تخم مرغ طرفِ مقابل اش گردید ، او باید بزند: یعنی باید طرف مقابل «بنشیند» و او با تخم مرغ خود ، تخم مرغ داخل دست طرف مقابل اش را از بالا بزند. اگر تخم مرغی، هنگام ضربه زدن ، از محل ضربه خوردن ، شکست ، آن تخم مرغ مال طرف مقابل می شود. (در بازی سَرِه سَرِه ) و اگر سروته وَ وَرِ (پهلوی) تخم مرغی شکست ، ان تخم مرغ مال بازیکن مقابل می شود. در بازیِ سرِه سرِه ، سرِه تهه ، سرِه وَره ، باید همه قسمتهای تخم مرغ شکسته شود، تا متعلق به حریف گردد.

تازه ها