مخترع علی قربانی

علی قربانی ساکن روستای کلاصفای آمل کسب رتبه سوم کشوری در هشتمین جشنواره جوان خوارزمی موفق به ثبت اختراع رمز الکترونیکی نامرئی شدند . اختراع یک سیستم الکترونیکی که با امنیت خیلی بالایی طوری روی در نصب می شود که اصلا هیچ چیزی از این سیستم روی در دیده نمی شود و روش خاصی هم برای ورود رمز دارد بدون اینکه چیزی دیده شود رمزهایی با امنیت خیلی بالا روی هر در یا هر قفلی وارد و باز کرد.

 

Inventor Ali Ghorbani
Ali Ghorbani lives in Kalasafa is Amol city, West of Mazandaran Province. He has snatched the third place at the 8thKharazmi Youth Festival for his invention of invisible electronic code. This electronic system is installed above the door without being possible to detect it. There is a special way to give the code and open the door. Nothing can be observed. The whole system enjoys high security for each door or lock.
 

Loading the player...
تازه ها