جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

مجموع معاملات هفته جاری بورس مازندران به 296 میلیارد ریال رسید - نمایش محتوای خبر

 

 

مجموع معاملات هفته جاری بورس مازندران به 296 میلیارد ریال رسید

ع‍ل‍‍ی ج‍‍ع‍ف‍ر ی روز چهارشنبه در گ‍ز ارش‍‍ی ب‍ه ای‍رن‍‍ا گ‍ف‍ت : در م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده ، ارزش ری‍‍ال‍‍ی س‍‍ه‍‍ام خ‍ری‍د ار ی ش‍ده 152 میلیارد ری‍‍ال و م‍‍اب‍ق‍‍ی س‍‍ه‍‍ام م‍‍ع‍‍ام‍ل‍ه ش‍ده ب‍ه ارزش 144 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال ب‍ه ف‍روش اخ‍ت‍ص‍‍اص د اش‍ت .

از م‍ج‍م‍و ع م‍‍ع‍‍ام‍لات ان‍ج‍‍ام ش‍ده در ای‍ن ه‍ف‍ت‍ه ح‍دود 51 درص‍د م‍رب‍وط ب‍ه خ‍ری‍د و ح‍دود 49 درص‍د م‍رب‍وط ب‍ه ف‍روش س‍‍ه‍‍ام ب‍ود.

ت‍‍الار ب‍ورس س‍‍ار ی در ه‍ف‍ت‍ه ج‍‍ار ی ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن ش‍‍ا ه‍د ت‍وج‍ه ب‍ی‍ش‍ت‍ر س‍رم‍‍ای‍ه گ‍ذ ار ان ب‍ه س‍‍ه‍‍ام شرکتهای سیمان تهران ، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، سرمایه گذاری خوارزمی ، توسعه معادن روی ایران و ملی صنایع مس ایران ب‍ود.

ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات در ت‍‍الار ب‍ورس م‍ن‍طق‍ه ا ی م‍‍ازن‍در ان از اب‍ت‍د ا ی س‍‍ال 1392 ت‍‍اک‍ن‍ون ب‍ه ب‍ی‍ش از سه هزار میل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال ب‍‍ال‍‍غ ش‍د ک‍ه م‍ت‍وس‍ط ارزش م‍‍ع‍‍ام‍لات روز ان‍ه س‍‍ه‍‍ام از اب‍ت‍د ا ی س‍‍ال ر ا ب‍ه ح‍دود 45 م‍ی‍ل‍ی‍‍ارد ری‍‍ال م‍‍ی رس‍‍ان‍د.

ای‍ن ه‍ف‍ت‍ه ش‍‍اخ‍ص ق‍ی‍م‍ت بورس کشور نیز با سه هزارو 308 و اح‍د افزایش ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ه‍ف‍ت‍ه ق‍ب‍ل به 52 هزار و 735 و اح‍د رس‍ی‍د.