مبلغان عاشورایی برای نسل جوان از شیوه نوین استفاده کنند