سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

مبارزه بیولوژیک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مبارزه بیولوژیک

آنها با تغذیه از گونه های گیاه خوار سبب کاهش جمعیت آفات شده و در حالت طبیعی منجربه تعادل طبیعی دراکوسیستم های مختلف می شوند.این عوامل شامل میکروارگانیسم های بیماری زا (ویروس ها، باکتریها و قارچ ها )، نماتد ها، پرندگان، گروههای مختلف بند پایان حشره خوار هستند. اگر این عوامل در طبیعت وجود نداشت جمعیت حشرات به طور سرسام آوری افزایش می یافت. در واقع فعالیت آنها مانع طغیان گونه های خسارت زا شده است. البته امروزه از برخی گونه های اختصاصی گیاه خوار علف های هرز برای کنترل علفهای هرز استفاده می کنند که اصطلاحا به این روش،کنترل بیولوژیکی علفهای هرز اطلاق می شود.

 


Pest of corps, gardens, jungles, and ranches have many natural enemies. They eat the pests and balance the ecosystem. The enemies of pests include pathogenic micro-organisms (virus, microbe, bacteria, and fungi), birds, and insectivorous arthropods. If such enemies did not exist in the nature, the population of pests would incredibly increase. Nowadays, agricultural experts use some phytophagous plants are grown in fields to control the growth and distribution of the weeds. They are weed eaters. Such manner of fighting weeds is called biologic control of the weeds.  
 تازه ها