نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرکانس هاي پخش تلویزیون

فرکانس دیجیتال شبکه تبرستان 

سوردار CH24 – نمک آبرود CH43 

نوشهر تپه CH58 – بهشهر CH50

فرکانس آنالوگ شبکه تبرستان 

سوردار CH36  - نمک آبرود CH31

 درازنو CH41 مرزن آباد - بلده- کیاسر(CH65)