جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

غرور و تکبر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

غرور و تکبر

غرور به معنای فریفته شدن است. محرك غرور، این ذهنیت اشتباه است كه آدمی به خودش بسیار خوش گمان، بلكه مطمئن باشد.غرور و تکبر باعث از خودبیگانگی و جهل نسبت به خویشتن و دیگران است. غرور انسان را از خدا دور می کند و به شیطان نزدیک می سازد. غرور و تکبر سرچشمه صفات رذیله دیگری مانند عجب، کینه و حسد نسبت به دیگران و تحقیر آن ها می باشد. و غرور و تکبر نوعی تورم شخصیت و از القائات شیطانی است. فرد متکبر موجود ذلیل است، که چون ذلت را در نفس خود ادراک می کند، می کوشد تا در سایه تکبر این نقص خود را بپوشاند کبر یعنی خود بزرگ بینی و صفتی است که به مرحله عمل نرسیده و تنها در ذهن فرد وجود دارد و آثارش از عمل او مشخص نمی شود.
 تکبر زمانی است که اثر کبر در ظاهر انسان نمایان شود و به مرحله عمل برسد و استکبار یعنی طلب بزرگی کردن که شخص از دیگران طلب می کند که او را بزرگ بدانند.  
افراد متكبر و مغرور غالباً به هنگام راه رفتن پاهاى خود را محكم به زمین مى كوبند، تا مردم را از آمد و رفت خویش آگاه سازند، گردن به آسمان مى كشند، تا برترى خود را به پندار خویش بر زمینیان مشخص سازند! قرآن، تكبر و غرور را كه یك خوى خطرناك درونى است، مستقیماً مورد بحث قرار نداده، بلكه روى پدیده هاى ظاهرى آن، حتى ساده ترینش، انگشت گذاشته، و از طرز راه رفتن متكبران، و مغروران خودخواه و بى مغز، سخن گفته است، تكبر و غرور، حتى در سطح ساده ترین آثارش، مذموم، ناپسند و شرم آور است. 
 
چرا كه غرور، سرچشمه بیگانگى از خدا و خویشتن، اشتباه در قضاوت، گم كردن راه حق، پیوستن به خط شیطان، و آلودگى به انواع گناهان است.


تازه ها