غدیر

" غدیر "
فقط مساله جانشینی نیست توجه دادن به مساله " امامت " است