عید غدیر

زنده نگه داشتن غدیر
زنده نگه داشتن اسلام است

" مقام معظم رهبری "