سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

عید سعید قربان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عید سعید قربان

زمانی که قرار شد به ندای حضرت ابراهیم پسرش لبیک بگوید. او گفت: پسرم در خواب دیدم که باید ذبحت کنم باید قربانیت کنم باید در راه خدا تو را فدا کنم نظر شما چه می باشد؟ نظر اسماعیل در جواب عرض می کند هر جور که خدا به شما دستور داده، امر داده، همانطور شما عمل کنید. هنگام قربانی خداوند قربانی حضرت ابراهیم را پذیرفت و قبول کرد. خداوند قبولت کرد، امتحانت کرد که پسرت عزیزترین کس را در راه خدا بدهید شما هم پذیرفتی. از آن سال به بعد دیگر حاجی ها بعد از پایان مراسم حج در منا قربانی می کنند و با پاسداشت ایام گذشتنه و قربانی کردن حضرت اسماعیل در صحرای منا قربانی می کنند یعنی اینکه هر چه که دوست دارید آنچه که در راه خدا ارزشمندید و علاقمندید و به او وابسته اید، دل بسته اید او را باید درراه خدا ذبح کنید در راه خدا قربانی کنید . معنای قربانی همین است یعنی وسیله ای که به سبب قرب و تقرب و نزدیکی به خدا می شود و خدا دوست دارد آنچه را که ارزشمند است در راهش صرف کنید نه آنچه را که بی ارزش است آنچه را که به او دل بسته اید دل داده اید مورد علاقه شماست آن را در راه خدا قربانی کنید ارزشمند است خداوند می پذیرد.


Eid Qurban is pertaining to the story of Prophet Ibrahim and his son Ismail; when he and his son accepted the God’s will. Prophet Ibrahim told his son that he saw in his dream that the God had asked him to sacrifice Ismail, and asked about his idea about the dream. Ismail said to Ibrahim to do whatever the God commanded. When Ibrahim was sacrificing Ismail, the God accepted his deed but sent him a ram to sacrifice instead of his son Ismail. The God said to Ibrahim that he had passed this difficult test honorably. To commemorate that occasion, Muslim people make sacrifices of ram, bull, or camel each year at the same time called Eid Qurban. Those make pilgrimage to Keba in Mecca also sacrifice a ram in the desert of Mena; it is a must in Hajj ceremonies. The philosophy of sacrifice is to give one’s best to the God in order to get closer to Him. The God like to get the best of his servants, not the worthless things. Of course the God has no need to the sacrifices, but it is a symbolic way to show one’s belief to God and following his commands.تازه ها