طبیعت هزارجریب نکا

بخش هزارجریب واقع در منطقه‌ هزارجریب یکی از دو بخش شهرستان نکا در استان مازندران ایران است که طبیعت زیبایی دارد.
تازه ها