رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

طبرستان درسفرنامه ابن حوقل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طبرستان درسفرنامه ابن حوقل

طبرستان سرزمینی پر آب ومیوه است.درختان بزرگ دارد و اغلب بیشه و جنگل است . بناهای آن از چوب و نی، و اقلیمی پر باران است و بسا اوقات یک سال تمام بی وقفه باران می آید و آفتاب ظاهر نمی شود.مردم طبرستان پرمو و پیوسته ابرو ،و دارای سرعت تکلم و شتاب ناک و سبک اند.خوراک آنان نان ،برنج و ماهی و سیر است و همچنین است دیلم و گیلان.از طبرستان جامه های گوناگون ابریشمی و پشمین گران بها و گلیم سیاه شگفت انگیز به دست می آید و جامه های هیچ سرزمینی بدین خوبی و گرانی نیست و هرگاه از زر بافته باشند مانند جامه فارس یا کمی گران تر از آن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabarestan in Itinerary of Ibn Hoghel

The biggest city of Tabarestan is Amol, it is the site of government of Tabarestan. Formerly, Sarieh (Sari) was the government site of Tabarestan. Tabarestan is the land of water and fruits. There are lots of trees, jungles, and forests. The climate is rainy and humid, even for a year-long without clear sky. Homes are mostly made by wood and straw. People are hairy, with long eyebrow, and talk fast and straight. Like the people of Deylam and Guilan, people of Tabarestan eat mostly bread, rice, fish, and garlic. People weave precious silky and woolen clothes and rugs in Tabarestan, which are unique to this area, however sometimes golden fibers are also embedded which makes the cloth or textile more expensive.تازه ها