رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

صندلی بازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صندلی بازی

▪ تعداد بازیکنان: ۴ نفر به بالا
▪ ابزار بازی: تعدادی صندلی (یکی کمتر از تعداد شرکت کنندگان(
▪ محوطه بازی: فضای باز
▪ شرح بازی: در این بازی تمام بازیکنان در یک گروه قرار می گیرند. قبل از آغاز بازی یک داور از بین خودشان انتخاب می کنند و داور تعداد بازیکنان را می شمارد و به طور مثال اگر ۷ نفر باشند، تعداد ۶ صندلی را به گونه ای منظم و در یک ردیف می چیند و بازیکنان جلوی صندلی ها به صف می ایستند.با سوت داور، دانش آموزان دویدن و چرخیدن به دور صندلی ها را آغاز می کنند. این چرخش هم چنان ادامه می یابد تا این که داور در یک زمان مناسب به سوت خود می دمد. با شنیدن صدای سوت، بازیکنان باید به سرعت روی صندلی ها بنشینند.
با نشستن بازیکنان و با توجه به تعداد صندلی ها، یک نفر، صندلی برای نشستن پیدا نمی کند و باید از بازی خارج شود و در ضمن برای دور بعد یک صندلی را نیز کم می کنند.
این بازی با ۶ نفر باقی مانده و با سوت داور ادامه می یابد و دوباره به دور صندلی ها می چرخند. این چرخیدن و نشستن ادامه دارد تا جایی که دو بازیکن با یک صندلی باقی می ماند.در دور آخر با صدای سوت داور، هر کدام از بازیکنان، موفق شود روی صندلی بنشیند، به عنوان برنده بازی معرفی می شود و مورد تشویق دوستان قرار می گیرد.

 

Sandali Bazi
Sandali Bazi, meaning the chair game, is a popular game in Mazandaran Province, North of Iran, as well as other parts of the country. The number of players should be more than 4 persons. It can be played inside home or in the outdoors. Several chairs are needed for the game, but the number of the chairs should be one less than number of the players. Someone commands the start of the game and the players, who are usually children and teenagers, should try to have a seat during the specified period by the commander. The commander usually ends the period by the second command after a short while. The remaining person who is without any chair is loser. The game has many rounds. For the next round, another chair is removed and the players should again compete to catch an empty chair. The game continues until there is only one chair for two players. The players should try to catch the last chair and the one without chair will be the winner and snatches the prize.تازه ها