جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

صفی آباد در سفرنامه رکن الاسفار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صفی آباد در سفرنامه رکن الاسفار

اشرف شهری گرمسیر است.علاوه بر مرکبات ،انار خوب در آنجا به عمل می آید که در ساری و بارفروش به عمل نمی آید.اشرف را خانوار از چهار صد متجاوز است. دکاکین زیاد دارد.خمس شهر آمل شهریت دارد.یکی از عمارات شاه عباس در بالای تپه طرف غربی شهر است که به صفی آباد موسوم است.در وسط شهر باغی است موسوم به باغ چهل ستون.از مساجد معروف اینجا یکی مسجد جامع است که در عهد صفویه ساخته شده ،یکی هم مسجد نصیرخان است.آب انبار بزرگی نزدیک عمارت شاه عباس است که در شدت گرما آبی که از آنجا برای خوردن بیرون می آورند خنک و گوارا است.

Ashraf

Ashraf is the name of one of the new cities in Mazandaran Province. After destruction of Farah Abad port by the heavy flood, King Abbas the great founded the new city of Ashraf. Ashraf has a tropical climate which is suitable for growing citrus and pomegranate which are shipped to Sari and Barforosh cities for marketing. Over 400 families live in Ashraf city and there are lots of shops there. It is about 20 percent of the size of Amol city in the term of area. There is a palace, called Safi Abad, over the hill on the West side of the city. There is a garden, called Chehl Soton, in the center of the city. There are two famous mosques in Ashraf, namely the Jame Mosque which dates back to Safavid era, and the Nasir Khan Mosque. There is a big water reservoir next to the Safi Abad palace which has cold and pleasant water even in the heat of summertime.تازه ها