رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

شیخ خلیفه مازندرانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شیخ خلیفه مازندرانی

و چه از نظر بنیانگذاری یکی از بزرگترین این جنبش ها اجتماعی و سیاسی ایران بنام جنبش سربداران است که تاریخدانان این جنبش را از نظر تاریخی مهمترین و از نظر گستردگی بزرگترین جنبش سیاسی قرن هشتم در تمامی خاور میانه و آسیای باختری دانسته اند . شیخ خلیفه در آموزه هایش به وجه انسان دوستی دین و جنبه برابری خواهی آن اهمیت بسیار می داد و از این رو بی تفاوتی انسانهای مومن و سالک نسبت به فقر مردم و نابرابری های اجتماعی و حراج دادن به صاحبان قدرت که عامل اصلی فقر مردم بوده اند را حرام می دانست از این رو علمای وابسته به قدرت او را دشمن دین و کافر دانسته و برای او حکم اعدام را صادر کرده اند اما شیخ خلیفه بدون کوچکترین هراسی از شکنجه و مرگ با دلیری تمام به مبارزات خداجویانه و انسانی خود ادامه داد . تا آنکه در روز 22 ربیع الاول سال 736 قمری پیش از اذان صبح او را پنهانی در مسجد سبزوار به دار کشیده اند اما مرگ دلیرانه شیخ خلیفه مازندرانی موجب شد که مریدانش یکی از بزرگترین جنبش های تاریخ ایران و خاور میانه را در آن هنگام پی ریزی کردند و خود را همچون مرادشان شیخ خلیفه که سربردار شد سربداران نامیدند جنبشی که خراسان را پس از حدود 120 سال از چنگال حاکمان مغول رهایی بخشید و پس از مدتی الهام بخش جنبش بزرگ مرعشیان شد که توسط سترگی دیگر از مازندرانیان یعنی میربزرگ قوام الدین مرعشی در آمل و سپس در همه تبرستان به بار نشست .


Sheikh Caliph Mazandarani
The great mystic sheikh Caliph Mazandarani was a famous figure in the history of Iran and a great founder of socio-political movement of Sarbedaran which was the biggest movement across the Middle and Central East of Asia during the 14th century. Sheikh paid much attention to the humanitarian and justice efforts based on the religion and considered indifference to the poverty and misery of the people by religious men and those in power in the society unlawful. This made the rulers to issue death sentence for him. He was executed in the mosque of Sabzevar city, east northern of Iran 700 years ago before the dawn. His death made his follower to continue his path and drive out the mogul rulers from across Iran after 120 years of occupy. The uprising was called Sarbedaran and it was mostly in the Eastern province of Khorasan. This uprising then inspired another big movement in the North of Iran by Mir Bozorg Ghavam al-Din Mar’ashi. The uprising led to the triumph of Shiite muslims in Mazandaran Province and founding Shiite government there.

 تازه ها