شکوفه های بهاری

بهار حرف کمی نیست ما نمی فهمیم بهار فقط تقویم نیست فقط باران چلچله نیست فقط بوی بهار نارنج نیست فقط شکوفه های گیلاس نیست و فقط... بهار فصل نماز گلهاست فصل اذان قمری ها در مؤذنه باغ است فصل گل دادن شکوفه های معرفت است
تازه ها