شهید امیر کریمی

شهید امیر کریمی در سال 1365 در کربلای 5 به شهادت رسیدند . شهید کریمی از خصوصیات اخلاقی خوبی ، ایمان ، تقوا و ... برخوردار بوده اند . شهید با همسرش کمتر از 2 سال زندگی کرده بودند که حاصل زندگیشان یک پسر بنام محمد علی می باشد .

 


Martyr Amir Karimi
Amir Karimi martyr of Karbala 5 were killed in 1365. Karimi martyr of good moral character, faith, piety and enjoyed. Martyr with his wife had less than 2 years of life that life is a boy named Muhammad Ali.
 

Loading the player...
تازه ها