سلام خال خالکه:بازی دختران

بازیکنان به 2 دسته تقسیم می شوند ، تعدادِ هر دسته از 3 تا 6 نفر. 2 دسته به اندازه ی 3 متر از هم فاصله می گیرند

و در حالی که هر دسته ، دست به گردن بازیکنان همه دسته اش می گذارد ، مقابل هم و به صف می ایستند.آنگاه از میان دسته ی اول ، یکی از دختران به جلو می آید و دستِ یکی از دختران دسته ی دوم را می گیرد و بِاتفاق سایر دختران ِدسته یِ خودش، می گوید: (با هم می خوانند)ـ دختر شاه را می بریم.ـ خیر النساء را می بریم.

و بازی تمام می شود.

 

Players are divided into two groups from 3 to 6 persons. They stand in a distance of 3 meters. Each person in a group puts her hand on the adjacent person's neck and stands in front of her. Then a girl from a group stand one step forward and takes the hand of a girl from other group; then she and her fellow-team sing "We take the daughter of the king. We take …. - (girl's name) - with us. If she succeeds to take her, her group will be winner; if not, they will lose.

تازه ها