جهش تولید | سه‌شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۹

زنبور عسل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زنبور عسل

زنبورهای هر کندو یکی از سه نوع زنبور ملکه، زنبور نر و زنبور کارگر هستند.برآورد می‌شود که زنبور عسل در تهیه و تولید یک سوم غذای بشری سهیم باشد. واین بدان معنی نیست که عسل یک سوم غذای بشری است، بلکه باید گفت که زنبور عسل نقش مهمی در باروری گیاهان دارد و اگر زنبور نبود چه بسا که در بسیاری از اوقات باروری گیاهان امکان پذیر نبود.باغداران و کشاورزان به خوبی از نقش زنبور عسل در باروری گیاهان و افزایش محصولات کشاورزی آگاه هستند و به همین علت هیچ گاه در اجاره دادن باغ‌های خود به پرورش دهندگان زنبور عسل تردید نمی‌کنند وبدین وسیله سعی می‌کنند که میزان تولید محصولات خود را دوبرابر سازند.هر زنبور در هنگام پرواز بر 50 تا 100 گل می نشیند و در نتیجه در زمان جمع آوری گرده و شهد، گرده گلهای مختلف بر موها و بدن زنبور چسبیده و در زمان ملاقات با گلهای دیگر، عمل انتقال و گرده افشانی انجام می شود.بعضی از گیاهان دارای گرده های سنگین و چسبنده می باشند که باد قادر به انتقال آنها نمی باشد و تنها حشرات گرده افشانی قادر به انتقال آن هستند

 

 

Honeybees are social insects that live in hives. Honeybee has got several names in Iran such as “Mang”, “Manj”, and “Magas Angabin”. Honeybees have six legs, a three-part body, a pair of antennae, compound eyes, jointed legs, and a hard exoskeleton. The three body parts are the head, thorax, and abdomen (the tail end). Bees can fly at the speed about 24 km. They eat nectar (a sweet liquid made by flowers) which they turn into honey. In the process of going from flower to flower to collect nectar, pollen from many plants gets stuck on the bee's pollen baskets (hairs on the hind legs). Pollen is also rubbed off of flowers. All the members of the hive are related to each other. There are three types of honey bees:

  • the queen (who lays eggs)
  • workers - females who gather food, make honey, build the six-sided honeycomb, tend eggs, and guard the hive
  • drones - males who mate with the queen.

Bees undergo complete metamorphosis. The queen lays an egg in a cell in the wax comb (all the immature bees are called the brood). The egg hatches into a worm-like larva, which eventually pupates into an adult bee.

 تازه ها