رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

زردپره سرسرخ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

زردپره سرسرخ

در پرنده نر سر و سینه قرمز قهوه ای که البته در پاییز متمایل به زرد است و بقیه زیر تنه و دمگاه زرد رنگ می باشد . پرنده ماده و پرنده جوان در اولین پاییز بسیار شبیه به زرد پره سر سیاه هستند ولی سر مایل به قهوه ای است . همچنین روتنه و دمگاه و خط بالی مایل به شبز زیتونی دارند . پوشپرهای زیر دم نیز متمایل به زرد می باشد . در ایران تابستان ها فراوان بوده و تولید مثل نیز می کند . در نواحی شمال شرق و شرق کشور تابستان گذرانی کرده و تولید مثل می کند . این پرنده دانه خوار می باشد و از انواع دانه ها تغذیه می کند . زرد پره لیمویی این پرنده حدود 17 سانتیمتر طول داشته و اندازه ای متوسط و منقاری خاکستری و سفیدی در دم بوده و دمگاه پرنده نیز حنایی رنگ است . پهلو های پرنده قهوه ای حنایی بوده و در پرنده نر به خوبی مشخص است . در پرواز سفیدی روی شاهپرهای دم دیده می شود . در پرنده نر گلو و تارک زرد رنگ می باشد و روتنه مایل به قهوه ای بلوطی یا رگه رگه است که در ناحیه سینه نیز رگه های تیره دیده می شود . سینه و شکم نیز زرد رنگ است .

   

Red-headed Bunting
The red-headed bunting spends summertime in Mazandaran. It usually lives in meadows and mountainous areas. The lower side of the body is yellow and the upper side is in brown. The number of red-headed bunting is decreasing.
Yellow Hammer
The yellow hammer spends wintertime in Mazandaran.
 

   

 تازه ها