رونمای داماد به عروس

بعد از ورود عروس خانم به منزل قبل از آنکه داماد کله پوش را از سر عروس بردارد باید پولی به عنوان رونما به عروس می داد تا او صورتش را به او نشان می داد عروس آنقدر سر پا می ایستاد تا مادر شوهر برای نشان دادن او بیاید. چنانچه مادر شوهر بیوه بود شگون نداشت که او برای نشان دادن عروس بیاید بلکه خواهر شوهر یا یکی از نزدیکان این دعا را در حق او می خواند عروس باید صبح روز فردای عروسی از خواب بر می خواست و صبحانه را آماده می کرد و پای سماور می نشست و از خانواده داماد و میهمانان پذیرایی می کرد. آنان هم پولی به عنوان هدیه به عروس خانم می دادند امروزه هم این رسم در مناطق مختلف سواد کوه به ویژه لفور ادامه دارد.

 

 

The groom gives the handsel (Rou Nama) to the bride:
After the bride went to the groom`s home, before the groom remove the bride`s head cover, he should give handsel (Rou Nama) to the bride. Rou Nama is a gift for the bride that the groom should pay it when he wants to see her face for the first time. So the bride will stand until the mother-in-law come and show her to the groom. If the mother-in-law is widow, the sister-in-law or one of the close relatives do it and pray for the bride. On morning of the day after wedding, the bride had to prepare the breakfast for the groom`s family and relatives. And they gave some money as a gift to the bride. Today this tradition continues in various parts of Savadkooh especially Lafurrural district.

تازه ها