روزه داری چیست ؟

امروزه به خوبی به اثبات رسیده است که زیاده روی در خوردن غذا نه تنها سلامت جسم انسان را به مخاطره می اندازد، بلکه با تعالی روح نیز در تضاد است. پرخوری، حس خودخواهی و زیاده طلبی را در وجود انسان تقویت نموده، روح او را خموده و افسرده می سازد، آن را از تعالی بازداشته و آدمی را مغلوب شهوات و هواهای نفسانی می نماید.
از پیامبر اکرم (ص) چنین نقل است: " از زیادی غذا بپرهیزید، چرا که نشان قساوت بر دل می نهد،بدن را در فرمانبرداری از خدا کند میکند و او را ازشنیدن اندرزها ناشنوا میسازد".

 


What is Fasting?
Fasting is not just simply abstaining eating foods and drinking liquids, it also includes worshiping and performing some religious duties and leaving bad deeds. Fasting consists of both physical and spiritual sanitation. Having too much food endangers both the physical and mental health of human being. Having too much food inflicts the spirit to jealousy, depression, and prosperity.
Prophet Mohamed said: "Do not have too much food since it makes the heart hooligan, and blocks the person from obeying the God listening to His guidelines.

تازه ها