روح پاپلی

ساختار : دانش و فناوری     موضوع : مستند گزارشی    مدت : 05:31   " روپاپلی برای مازندرانی ها ، حامل پیام از جهان مردگان به دنیای زندگان است " و باوری شگفت انگیز و شنیدنی درباره ی او میان مردم مازندران رایج است .

روپاپلی یا روح پاپلی ، یک گونه از پروانه های بزرگ جثه است . پاپلی یک پرنده نیست . یعنی در گروه پرندگان مهره دار و تخم گذار قرار ندارد بلکه در گروه پروانه هاست و پروانه ها هم در طبقه ی حشرات هستند. " روپاپلی برای مازندرانی ها ، حامل پیام از جهان مردگان به دنیای زندگان است " و باوری شگفت انگیز و شنیدنی درباره ی او میان مردم مازندران رایج است . از آن جایی که پاپلی حامل پیغام مردگان است و واسطه ی ارواح مرده با زنده هاست یا همان روح مرده است که به شکل پروانه یی در آمده ، درمازندران به آن "روح پاپلی " و در تلفظ و بیان محاوره شان که اغلب به خاطر همراهی و هماهنگی موسیقیایی ، واژه ها را کوتاه ادا می کنند ، " روپاپلی" می گویند .

 

"Roh Papeli" or "Ro Papeli" is a giant butterfly. Roh Papeli is assumed to the messenger of the world of the dead for this living world in the beliefs of people of Mazandaran. There is a fiction in Mazandaran Province that Roh Papeli is the messenger of the world of the dead and that it is the medium between a dead person and a living one. According to the fiction, when a person dies, his soul turns into a butterfly. That is why they call this kind of butterfly "Roh Papeli which means "the butterfly of soul". Roh stands for soul, and papeli for butterfly in the local dialect of the people of Mazandaran Province.

تازه ها