رسم هدیه شنون (هدیه دادن)

در سالهای گذشته مردم آبادیها و محلات و روستاهای سواد کوه ارتباطات بسیار نزدیک و دوستانه ای داشتند و در شادیها و غم های هم شریک بودند اهالی روستا یا محله در صورتی که مکان بزرگی را برای پذیرایی از مهمانان در اختیار نداشتند بابرپایی چادرهای بزرگ با مساعدت همدیگر تلوار آماده می کنند و بعد از صرف ناهار در روز مراسم عروسی مبلغی را به عنوان هدیه به عروس و داماد تقدیم می کنند که با قرائت  اسامی افراد با صدای بلند اعلام می شود و در آخر هم کل مبلغ جمع شده اعلام می شود و تقدیم به پدر داماد می شود چون او قبلاً هدیه کرده است و اکنون هدیه اش را پس می گیرد و باید باز هم پس بدهد در واقع نوعی همیاری است.

هدیه روز عروسی
رسمي كه در مازندران و روستاها از دوران قديم تا به حال نيز مرسوم است. قبل از صرف نهار، يك مجمع را در بالاي مجلس مي گذارند تا هديه اي را بزرگ روستا در آن قرار دهد. اين هديه وجه نقد مي باشد كه به سردرون (sarderon) معروف است. مبلغي را كه سردرون، داخل سيني يا مجمع مي گذارد حداكثر مبلغ هديه است و ديگر حاضران يا بايد برابر آن پرداخت كنند يا كمتر از آن. البته مبلغ سردرون در هر اتاقي كه مهمانان حاضرند متفاوت است. البته امروزه اين رسم تغيير يافته است و با دادن پاكت نامه به حاضران، اين كار صورت مي گيرد. هديه دهنده هم بايد نامش را پشت پاكت بنويسد تا گمنام نماند و خانواده داماد تصور نكنند ايشان هديه اي تقديم نكرده است.
مبلغ جمع آوري شده پس از شمارش، در اختيار پدر داماد قرار مي گيرد تا كمي از خرج عروسي را تامين نمايد. البته پدر داماد در بسياري از مواقع اين مبلغ را براي كمك هزينه زندگي، به داماد يعني پسرش هديه مي دهد. و در  واقع نوعی همیاری است.


Wedding day gift
People in Mazandaran in North of Iran used to practice many traditions and customs for different occasions such as wedding party. One of them was the gift on the wedding day. In the last day of wedding ceremony when the bride went to the groom's house, there would be a big party there. The guests requested the Majmae after lunch, fruit and tea (Majmae was a big zinc or copper tray). First of all the oldest person put money as gift in the Majmae, then, other guests did the same one after one. Indeed, it would tighten economic base of the newly formed family, it means the couple. The first gift in the Majmae has been named Sar-Majmae. This tradition still continues nowadays in most parts of Savadkuh and some other parts of the province as well.

 

تازه ها