رسم انتخاب همسر در سوادکوه

موضوع : فرهنگ ها آداب و رسوم      ساختار : مستند ، گزارشی  مدت : 01:14  در گذشته های دور به ندرت پسران حق انتخاب همسر  آینده ی خود را داشتند و پدر و مادرها بودند که در این مورد تصمیم می گرفتند آنها ابتدای تصمیم خود را در مورد دختر مورد نظر با پسرشان در میان می گذاشتند و پسر حتی اگر مخالف بود در بسیاری از مواقع به خاطر حجب و حیا مخالفت خود را اظهار نمی داشت

اگر پدر و مادری به پسر پیشنهاد انتخاب همسر می دادند (البته نه خودشان بلکه با فرستادن پیغام برای پسرشان) باز هم اتفاق می افتاد که پسر همه اختیارات انتخاب همسر را به پدر و مادرش وا گذار می کرد. گاهی اتفاق می افتاد که پسری از سر بازی می آمد و می دید که دختری را برایش نامزدی می کردند و او هم با کمال میل می پذیرفت گاهی هم پسران به خاطر اهمیت موضوع ترجیح می دادند که بزرگترهایشان مسئولیت این امر خطیر را به عهده بگیرند.

 


The tradition of choosing a wife in Savadkooh
In the past, rarely boys had the right to choose his future wife. And parents decided to choose a girl as wife for their sons. First, they said about their decision about the selected girl to their son. And, if the son was disagree about the selection, for timidity and modestyhe had not expressedhis objection. If the parents were offered the choice of spouseto the boy, it also happened that the son vested all the powers of selecting the spouse to his parents. Sometimes it could happen that a boy came out of military and saw a girl had been engaged with his, and he gladly accepted. Because of the importance of this enterprise, sometimes the boys are preferred the elders take the responsibility for.

 

تازه ها