رسم اَره سری یا قند شکنی در سوادکوه

یکی دو شب بعد از خواستگاری مراسم «اره سری» برگزار می شد. که در نقاط مختلف سواد کوه متفاوت است: در بعضی نقاط اگر داماد سید بود شال سبزی از طرف خانه داماد پهن می شد و یک انگشتری نقره هم روی آن قرار می دادند اگر داماد سید نبود باز هم یک قواره پارچه از جنس شال غیر سبز رنگ پهن می نمودند. در نقاطی هم یک قواره پارچه به عنوان نشانه در بقچه ای قرار می دادند و به خانه عروس می بردند، کله قند تقریباً پای ثابت همه اره سری ها بود، در شب اره سری از طرف خانواده داماد یک نفر شیخ یا پامنبری خوان برای جاری کردن صیغه محرمیت دعوت می شد. پس از خواندن دعای مخصوص، با چکش کله قند را می شکست مادر عروس در سینی ای که معمولاً با یک بقچه ی زیبا تزیین شده بود یک قواره پارچه پیراهنی و یا یک دستمال و جوراب مردانه می گذاشت و به مجلس می برد، که این هدیه سهم کسی بود که کله قند را شکست، تکه های کله قند را به مادر عروس می دادند تا عروس خانم آن را به خانه بخت ببرد و با داماد نوش جان کند. در مراسم اره سری معمولاً مهریه، شیر بها مدت نامزدی و چند و چون مراسم شربت خوری ویا عقد کنان مطرح می شد.
اگر خانواده عروسی برای تهیه جهیزیه پول و لوازم زندگی مطالبه می کردند، معمولاً از اصل مهریه کم می شد. لوازم مورد مطالبه معمولاً 2 دسته بودند.
1- مجمعه یا ظرف شامل: یک مجمعه مس، 6 عدد بشقاب، 6 عدد کاسه، یک عدد دیس و یک دست قاشق، کاسه و بشقاب عموماً مسی و یا لعابی بودند.
2- سماور با ظرف: شامل سماور، قوری، سینی چای، استکان، نعلبکی و قندان عروس خانم یک متکا و یک جاجیم بافته ی خود را به آن اضافه می نمودند و در مجموع یک صندوق چوبی و وسیله ای بود که بار یک اسب می شد و جهیزه عروس را تشکیل می داد در بعضی از نقاط رسم بر این بود که مادر یا خواهر بزرگ داماد انگشتری هم به دست عروس خانم می زد عروس و داماد تا روز عقد کنان در هیچ یک از مراسم ها حضور نداشتند در بعضی نقاط عروس و داماد تا روز عروسی چهره یکدیگر را نمی دیدند.

 

One night after woowere held the "Are Sari" ceremony which is different in different parts of Savadkooh. In some places, if the groom was Seyed a green shawl was expanded by groom`s family and put a silver ring on it. And if groom wasn`t Seyed a shawl was expanded which wasn`t green. In some places, the groom`s family took cloth as sign to the bride`s house. There was sugar loaf in all "Are Sari" ceremony. At the Are Sari`s night, a patriarch was invited to read the text to intimate the bride and groom and then broke down the sugar loaf by hammer. The bride`s mother put cloth or handkerchief and socks. It`s a gift for one who broke down the sugar loaf. The bride`s mother took the slices of sugar loaf in order to the bride and groom eat the slices in their home.Dowry, ShirBaha (amount of money for bride`s mother because she foster her daughter) and length of engagement would be specified in Are Sari ceremony.

تازه ها