رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

رامسر در سفرنامه رابینو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رامسر در سفرنامه رابینو

سخت سر ( رامسر )

سخت سر ناحیه کوچکی از تنکابن است و وسعت آن از رودخانه سرخابی در مغرب تا نسیه رود در مشرق است . از جنوب به کوههای اشکور گیلان که آنرا از رودبار الموت جدا می سازد، محدود است . بیشترسکنه آن تابستان را در کوهستان بسر می برند؛ و فقط در اوایل زمستان به دهات خود مراجعه می کنند.
کوههایی که در سمت جنوب تقریبا وصل به سخت سر است ، عموما به بالا بند یا جوربند معروف اند. در آنجا باقلا و گندم و جو به مقدار کمی کاشته می شود . بیشتر سکنه آن از ساداتند  و به زبان گیلکی حرف می زنند. سخت سر به داشتن چشمه های آب گرم معروف است . این چشمه ها در دهکده آب گرم واقع  اند  و مرکب از شش چشمه بزرگ و چندین چشمه کوچک اند.

Ramsar (Sakht Sar)
Sakht Sar is a small part of Tonekabon city. It is from the Sar Khaani River on the West to Nessiyeh Roud on the East. It is bounded to the Eshkevar heights in Guilan Province on the South which separates it from Roudbar Alamot. Most of the habitants of Sakht Sar reside in the mountainous areas in summertime and return to their villages mostly in wintertime. The heights on the South of Sakht Sar are called Baalaa Band or Jour Band. People grow broad bean, wheat and barley in the high lands. Most of the habitants belong to the offspring of Prophet Mohamed. They talk in Guilaki dialect. Sakht Sar is famous for its spas mostly located in Abe Garm village. There are six big spas and several small spas in the area.

Mazandaran and Estarabad
Written by: H. L. Rubino
H. L. Rubino was the vice-consul of Great Britain from 1906 to 1912 in Guilan Province. He made two visits to Mazandaran and Estar Abad in 1908 and 1909. He published his itinerary book called “Mazandaran and Estar Abad”.

 تازه ها