دیوار پیچ

در خانواده داماد اتاقی را به عروس و داماد اختصاص می دادند. قبل از آمدن عروس دیوار اتاق را با پارچه ای گلدار «کودری» تزیین می کردند که به آن (دیوار پیچ) می گفتند و عروس بعداً از آن برای خود لباس می دوخت.

 

Iran has ancient culture and customs. Savadkooh is in Mazandaran Province in the north of Iran. There are many customs in Savadkooh. And also there are special customs for wedding and after it. One of them is wall twist.
Groom`s family had allocated a room to the bride and groom. Before the bridearriving, they decorated chamber walls with floral cloth (Koudry) that was called wall twist.After the wedding, bride sewing clothes for herself. 
 

تازه ها