دنیا بازی

بازی هایی در روستاهای مازندران برگزار می شود یکی از این بازی ها دنیابازی است . این بازی به این صورت برگزار می شود یک پارچه را بصورت شلاق در می آورند و به یکدیگر شلاق می زنند و این شلاق را بصورت مار درست می کنند و دست به دست هم می دهند  اگر این مار دست کسی قرار بگیرد که خم شده باشد باید تنبیه شود به این صورت یک نفر را بصورت یک مجسمه بلند کند. یک فضای بسیار شاد و خوشحال کننده و حتی بعنوان ورزش هم می توان مطرح کرد بسیار جالب و پرانگیزه و خیلی مفرح است بویژه در ایام اعیاد مثل عید نوروز ، تیرماه سیزده شو .

 

World Games
Games to be held in villages in Mazandaran is one of those games Dnyabazy. if a person is punished to raise a statue. A very happy and even a sport can be raised very interesting and motivated and very fun, especially during festivals, such as Nowruz, July thirteen-up.
 

Loading the player...
تازه ها