دراسنا کامپکت

دراسنا به مکاني نيم سايه وگرم با رطوبت بالا نيازمند است واز نور مستقيم خورشيد يا بيزار است.گلدان دراسنا را هر دو يا سه سال يك بار تعويض كرد و بايد مراقب بود كه به ريشه هاي آن آسيب نرسد و درصورت عدم امکان تعويض خاک گلدان اقدام به تعويض خاک سطحي گلدان مي کنيم. اگر ميخواهيم اين گياهان رشد خوبي داشته باشندبايد انهارا درگلخانه قراردهيم. وبراي تميزکردن برگها ازيارچه يا اسفنج خيس استفاده مي کنيم و حتي المکان از مواد براق کننده شيميايي بيش ازيک بار در ماه استفاده نمي کنيم.
رطوبت: دو بار در هفته غبار پاشي ميکنيم درصورتيکه درجه حرارت بالا باشد غبار پاشي روزانه انجام ميدهيم غبارپاشي بايد در سايه صورت گيرد زيرا اگر غبارپاشي در مقابل نور صورت گيردقطرات آب به جاي مانده روي گياه قطرات آب به جاي مانده نور را مثل ذره بين ازخودعبور داده و باعث ايجاد لکه سوختگي برگها ميشود و در دماي کمتر از 13 درجه از غبارپاشي خوداري مي کنيم.
آبياري:
   دراسنا نسبت به خشکي حساس. آبياري دراسنا معمولا دو بار در هفته در تابستان و يك بار در هفته در زمستان با توجه به خاك و محيط گياه. زهکش را بايد باز گذاشت زيرا نبود زهکش مناسب باعث پوسيدگي ريشه و ايجاد بيماريهاي قارچي گردد.
درجه حرارت:
بهترين درجه حرارت در زمستان 16درجه سانتيگراد و مقاوم تا13 درجه سانتيگراد ودر تابستان حداکثر26درجه سانتيگراد.
تغذيه:
  در فصل رشد (بهار وتابستان) گياه را با كود هاي مايع وجامد محلول در آب مخصوص گياهان زينتي براي گياهان کوچک ماهي يکبار وگياهان بزرگ سالي سه باراقدام مي کنيم. دراسنا ترکيب خاکي با PH=6.5-7 را نیاز دارد زيرا در غير اينصورت کمبود عناصرغذايي مشاهده خواهد شد.
لکه برگي فوزاريومي دراسنا:
  ايجاد لکه هاي آب سوخته بر روي بر روي برگهاي جوان که به تدريج توسعه پيدا ميکند و به شکل نامنظم و به رنگ قرمز تا خرمايي مي شود. مريستم شاخه هاي الوده مي ميرند و پوسيدگي ساقه در زمان قلمه زني نرم سياهرنگ است.

لکه برگي pseudomonas دراسنا:لکه هاي سبز آب سوخته و لکه هاي مسن تردر مرکز قهوه اي تيره مي شوند. آلودگي در هر جاي گياه به جز ساقه آن رخ مي دهد برگهاي پاييني مي ريزد.


Cat Compact plant
we topsoil replacement pot. If we want to grow these plants in a greenhouse is incumbent upon them Bashndbayd good. And for cleaning the leaves with a wet sponge we use Azyarchh or even al-Makki from chemical brighteners more than once a month, do not use.
causing leaf spots and burns at a temperature less than 13 degrees from Ghbarpashy we will not give in.
Irrigation:
    Cat susceptible to drought. Cat irrigation usually once a week, twice a week in summer and in winter due to soil and plant environments. Drain should be left open because of the lack of proper drainage will cause root rot and fungal diseases.
Temperature:
The winter temperature resistant up to 16 ° C and 13 ° C in summer and 26 ° C max.
Nutrition:
   In the growing season (spring Vtabstan) Vjamd liquid fertilizer plant with water for ornamental plants for small plants and the plants once a month Tuesday Baraqdam our adulthood. Cat combination of soil PH = 6.5-7 needs because otherwise there will be a shortage Nasrghzayy.
Cat Fusarium leaf spot:
   Water soaked spots on the leaves which developed gradually and irregularly shaped and reddish tan. Meristem stem rot infected branches die and the cutting of soft black.

Cat pseudomonas leaf spot: green water soaked spots and age spots are dark brown broader center. Contamination can occur anywhere in the stem of the plant except the leaves fall down.

Loading the player...
جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ

تازه ها