خیمه سوزان هیات قمربنی هاشم ساری

 

سید ولی شجاعی - خیمه سوزان هیات قمربنی هاشم ساری عصر روز عاشورا (شام غریبان ) در مهدی آباد ساری برگزار شد .

 
تازه ها