جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

خودپسندی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خودپسندی

 

آوردند که پیغمبر (ص) و گروهی از یاران در سفر بودند برای استراحت و غذاخوردن در محلی توقف کردند قرار شد گوسفندی برای تهیه غذا آماده کنند یکی از همراهان گفت ذبح آن با من است دیگری گفت پوست کندنش با من ، دیگری گفت قطعه قطعه کردن گوشت با من و آن دیگری هم عهده دار پختن غذا شد پیغمبر خدا گفت جمع کردن هیزم هم با من ، یاران گفتند یا رسول الله ما هستیم و این کار را برعهده می گیریم حضرت فرمود می دانم که به همه کارها می رسید ولی من دوست ندارم که در میان جمع بیکار باشم زیرا خدا از بنده ای که با رفقای خود باشد و برای خود امتیاز و برتری بپسندد راضی و خشنود نیست .تازه ها