جومه (جمه)

جومه jume يا پيراهن، جزئي ديگر از لباس زنان با الگوي ساده بوده آن را از  پارچه‌هاي كتاني و چيت‌تهيه مي‌كردند.  زنان اعيان آن‌را از تافته‌هاي گرانبهاء فراهم مي‌كردند. پارچه‌پيراهن به تناسب آب و هوا  گاه از «قناويز» پارچه‌هاي لطيف نخي ـ و يا از «كرباس» پارچه‌هاي نسبتا خشن از الياف ضخيم پنبه‌اي بود. الگوي پيراهن زنانه، معمولاً راسته و بدون برش كمر و اندازه آن حداكثر تا نزديك زانو بود.‌ آستين بلند ساده و گاه با مچ سر دست بود.
برخي از پيراهن‌ها  بدون يقه و بر گردان داشت جلوي يقه تا حدود cm20 چاك داشته و آنرا با دكمه و يا بندينك مي‌بندند. در روستاهاي شرق مازندران پيراهن ساده و يكرنگ و با روستائيان اين حاشيه را با نخ به لباس مي‌بافتند و به آن «توف» TUF مي‌ گفتند.
انتهايي دو پهلو پيراهن را معمولاً چاك آزاد گذارده و گاه آنرا با حاشيه تزئين مي‌كردند. پارچه پيراهن را معمولاً از پيش رنگ كبود و يا قرمز رنگرزي كرده و زنان،‌خود آن را مي‌دوختند. سيماي آشكار پيراهن زنان مازندران نشان مي‌داد كه سادگي و آزادي آن تناسب با زندگي پر مشغله آنان داشته و از سوي  زمينه مناسبي براي ترسيم ذوق و هنر سنتي  دارد اين جزء پوشاك هنوز هنوز هم در ميان زنان محلي مازندران رواج دارد.

 


Jemeh
There are traditional dressings in every part of the country, Iran. People of Mazandaran Province have their own traditional folkloric clothes as well. One of the traditional clothes of local people of Mazandaran Province is called Jemeh or Jomeh, meaning shirt or dress. Jemeh is usually a womanly dress which is made from cotton fibers. It has simple design and layout. Rich women made Jemeh or dresses from expensive fibers such as silk. Some of the Jemeh dresses have collars and some of them don't have collars. There may be some gap on the sides of Jemeh or Jomeh. They usually have long simple sleeves. Some of them are simple while some of them have colorful designs and patterns. Visitors can still find and buy some traditional Jemeh or Jomeh across the tourism hub province of Mazandaran in North of Iran.

تازه ها