رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

جوزکا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جوزکا

روی زمین ، مربعی ترسیم و در داخل این مربع ، مربع کوچکتر و در داخلِ مربع کوچکتر، باز هم مربعی کوچکتر از آن ، رسم می شود. هر 4 زاویه ی این3 مربع ، بهم وصل و نقطه گذاری می شود. همچنین خطی از وسط تمام اضلاعِ مربعها می گذرد. اولی ، با گذاشتن یک ریگ به محلِ تقاطع زاویه ی مربعی ، بازی را شروع می کند. دومی ، ریگی را در موازات آن ریگ قرار می دهد و در همه حال هر کدام از بازیکنان سعی می کنند سومین ریگ را در موازات 2 ریگِ گذاشته شده ، و در موازات هم قرار دهند. هر گاه 3 ریگ ، به موازات هم قرار گرفتند ، یک جوز انجام می گیرد.و در پایان جوزها شمرده می شود و هر کدام که جوزهای بیشتری کرده باشند ، برنده بازی اند.

 

 

 

Jooz means row. Jooz Kaa is a game played by people in rural districts of Mazandaran Province. It is a two-person game played in rural areas of Mazandaran Province. A square shape is drawn on the ground with a smaller square inside and another smaller square inside the second square. The corners of these three squares are attached together by drawing lines. The game is started by putting a small stone, bean, or ball which is called “Jooz” on the conjunction nodes. Each player should try to complete full triple nodes in a vertical, horizontal, or skew line and the rival person should block the rival’s path. The one who manages to fill more rows will be the winner.تازه ها